ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ" (далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: м.Одеса, вул.Грецька, буд.44, повідомляє, що річні загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться "29" липня 2015 р. о 10.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.45.

Реєстрація учасників загальних зборів здійснюється з 09:15 до 09:45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23.07.2015 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо зборів проводиться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 10-00 до 16-00 години за місцезнаходженням Товариства: м.Одеса, вул.Грецька, буд.44, у кабінеті № 27, а також за адресою: м.Одеса, вул.Комітетська, буд.14, каб.102. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Директор Медведєв Сергій Михайлович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів.

 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

 3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

 4. Звіт Директора Товариства за 2013-2014 р. р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.

 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013-2014 р. р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 6. Звіт Ревізора Товариства за 2013-2014 р. р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.

 7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та річних звітів Товариства за 2013-2014 р.р. Прийняття рішення щодо погашення (розподілу) прибутку (збитків) Товариства за 2013-2014 р.р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

 8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів.

 11. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

 12. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства на виконання частини 3 статті 155 ЦКУ. Обрання ліквідаційної комісії Товариства. Затвердження порядку та строків ліквідації Товариства та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2014 р.) та попередні періоди (2013р., 2012р.) відповідно (тис. грн.): усього активів – 5259,4; 5061,2; 4378,6; основні засоби(залишкова вартість) – 895,9; 870,2; 864,4; довгострокові фінансові інвестиції – 686,6; 686,6; 686,6; запаси – 29,1; 23,9; 22,8; сумарна дебіторська заборгованість – 2614,4; 3094,4; 2324,1; грошові кошти та їх еквіваленти – 3,7; 61,1; 0; нерозподілений прибуток (збиток) – (2038,5); (2024,4); (2014,4); власний капітал – (-2033,8); (-2019,7); (-2009.7); статутний капітал – 4,1; 4,1; 4,1; довгострокові зобов’язання – відсутні; поточні зобов’язання – 7293,2; 7080,9; 6388,3; чистий прибуток (збиток) – (13,9); (10,0); 103,3; середньорічна кількість акцій (шт.) – 81690; 81690; 81690; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 47; 39; 39 .

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до дати проведення зборів та щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Довідки за тел. (048) 722-70-64

Наглядова рада Товариства

www.000webhost.com