ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ" (далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: м.Одеса, вул.Грецька, буд.44, повідомляє, що річні загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться "11" травня 2016 р. о 10.00 за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.45.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 09:15 до 09:45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 04.05.2016 р.

Ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні, робочий час з 10-00 до 16-00 години за місцезнаходженням Товариства: м.Одеса, вул.Грецька, буд.44, у кабінеті № 27, а також за адресою: м.Одеса, вул.Комітетська, буд.14, каб.102. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – Директор Медведєв Сергій Михайлович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів.

 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

 3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

 4. Звіт Директора Товариства за 2015 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.

 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 6. Звіт Ревізора Товариства за 2015 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.

 7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та річних звітів Товариства за 2015 р. Прийняття рішення щодо погашення (розподілу) прибутку (збитків) Товариства за 2015 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

 9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення Статуту та Положень у новій редакції.

 10. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства на виконання частини 3 статті 155 ЦКУ. Обрання ліквідаційної комісії Товариства. Затвердження порядку та строків ліквідації Товариства та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.

 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2015 р.) та попередні періоди (2014 р.) відповідно (тис. грн.): усього активів – 6028,8; 5259,4; основні засоби(залишкова вартість) – 895,9; 895,9; довгострокові фінансові інвестиції – 686,6; 686,6; запаси – 31,3; 29,1; сумарна дебіторська заборгованість – 2480,6; 2614,4; грошові кошти та їх еквіваленти – 593,7; 3,7; нерозподілений прибуток (збиток) – -1999,6; -2038,5; власний капітал – -1994,9; -2033,8; статутний капітал – 4,1; 4,1; довгострокові зобов’язання – відсутні; поточні зобов’язання – 8023,7; 7293,2; чистий прибуток (збиток) – 38,9; -13,9; середньорічна кількість акцій (шт.) – 81690; 81690; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 8; 47.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до дати проведення зборів.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).


Довідки за тел. (048) 728-27-30

Наглядова рада Товариства

www.000webhost.com